warunki publikacji

Redakcja przyjmuje do publikacji tylko prace oryginalne i przeglądowe nie publikowane wcześniej w innych czasopismach naukowych chyba, że publikacja jest zamawiana przez redakcję. Artykuł przekazany do redakcji nie może być wcześniej opublikowany w całości lub części w innym czasopiśmie, ani równocześnie przekazany do opublikowania.
Autorzy materiałów nadesłanych do publikacji w czasopiśmie są odpowiedzialni za przestrzeganie prawa autorskiego - zarówno treść pracy, jak i wykorzystywane w niej ilustracje czy zestawienia powinny stanowić własny dorobek Autora/Autorów lub muszą być opisane zgodnie z zasadami cytowania, z powołaniem się na źródło cytatu. Z chwilą otrzymania artykułu przez redakcję następuje przeniesienie praw autorskich na Wydawcę, który ma odtąd prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym elektroniczną oraz rozpowszechniania dowolnymi kanałami dystrybucyjnymi.

PROCEDURA RECENZOWANIA

- do oceny każdej publikacji powołuje się, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji,
- autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,
- pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia,
- formularz recenzji w załączeniu,
- nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma naukowego nie są ujawniane;

PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA GHOSTWRITING I GUEST AUTHORSHIP
Definicje:
- ghostwriting – przypadek, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli
w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji
- guest authorship (honorary authorship) – przypadek, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji
Rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie powyższym przypadkom (zgodnie
z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego):
Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
Redakcja wyjaśnia w „Instrukcji dla autorów”, że ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
Redakcja uzyskuje informacje o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STRUKTURY ARTYKUŁU i PRZYGOTOWANIA PIŚMIENNICTWA

Artykuł powinien posiadać tytuł, wstęp oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim. Tytuły rozdziałów należy wy-boldować. Rysunki oraz tabele należy numerować w kolejności występowania cyframi arabskimi.
Sposób podania literatury - wykaz literatury należy zamieścić na końcu artykułu, numerując kolejne pozycje (numeracja zostanie nadana automatycznie po nadaniu akapitowi stylu literatura)i podając nazwisko i imię autora i współautorów, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok wydania, nazwę wydawnictwa

ZałącznikWielkość
recenzja artykułu.docx14.12 KB